Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Magleröd nr 16


Magleröd nr 16 (Adamstorp)

Detta var troligtvis ett av de äldsta torpen i Magleröd. Den mellersta delen, "kärnhuset", var uppfört på 1700-talet, medan de bägge gavlarna blev tillbyggda under senare tid. Torpet, vilket hade en mycket ålderdomlig karaktär, ödelades genom en brand på 1950-talet. Köket, som var cirka 2 meter brett, slutade mot murstocken med en murad stenhäll på vilken det eldades. Grytor och pannor sattes över elden på en trefot av järn. Ovanför spishällen fanns en spiskåpa av sten i hela kökets bredd. Golvet i köket var lagt av kullersten, vilket både var praktiskt och funktionellt, då stenen utgjorde brandskydd och outslitbart golv. Torpet avstyckades från Maglerödshus vid en ägodelning 1878. Den sammanlagda arealen odlad mark och skog var 10 tunnland (ca. 5 hektar). Detta var ganska mycket och antagligen fick torpet efter avstyckningen status av mindre gård.

Torpet var i stort sett hela tiden bebott av samma släkt. Stengärdet i anslutning till torpresterna inhägnade trädgårdstäppan, där allehanda grönsaker och bär odlades. Resterna efter torpet utgörs av några grundstenar och stenhögen efter

spiskomplexet. Torparbebyggelsen fick ökad spridning under 1700-talets slut. Detta på grund av den stora befolkningsökningen, som nådde sin kulmen under slutet på 1800-talet, då jordbruksnäringen började omstruktureras från en självhushållande enhet till en marknadsinriktad hushållning. Oftast uppfördes torpen på de större gårdarnas gräns och utmarker, där de var minst i vägen och ibland där jorden var som magrast