Stenestadorten - en väldokumenterad bygd- Aron måse
Bild efter skiss av Nils Ljungberg. 2000


Aron Måses

Under 1700-talet uppfördes ett litet torp på denna plats. Marken, som var ganska fruktlös, tillhörde Maglerödshus.

De flesta torp låg på byarnas eller de större gårdarnas utmarker och inte sällan där jorden var sämst. Först 1878, när torpet friköptes från Maglerödshus, fastställdes gränserna vid en delningsförrättning. Gränsen i väster och öster blev linjerak medan gränsen i norr utgjordes av byvägen och den södra av Klövabäcken. Hela fastigheten fick en storlek på cirka 10-tunnland varav hälften utgjordes av åkermark. I och med avstyckningen fick torpet en liten gårds status.

Boningshuset hade både timmer och stenväggar och taket var halmtäckt. Under slutet av 1800-talet hette ägaren Sven Persson. Sven kom från Måsahus i Riseberga socken och efter honom har namnet Måse sedan följt stället. (måse = mosse).

Någon gång under början av 1900-talet förvärvade Nelly Hallberg gården. Hennes son Aron, kallad Aron Måse, övertog så småningom gården.

Aron höll två kor och emellanåt födde han upp några kalvar. Han var förmodligen den siste i socknen som plöjde med korna som dragare, vilket folk i trakten fortfarande kommer ihåg.

På 1950-talet brann gården ner och den återuppbyggdes aldrig. Fastigheten såldes därefter till Landstinget och markerna planterades igen med gran.