Jägersberg

 

Jägersberg Villan ca 1890

På Söderåsen växte bokträden stora på 1750 talet. På Magleröds skog i Stenestads gamla socken, inventerades beståndet till 23.700 bokträd. Borgmästare Schaw i Landskrona hade utverkat tillstånd att avverka 160 träd som skulle skäras upp till takplattor. Han lät därför montera upp ett ”skäreri” som drevs med ett vattenhjul i en bäck som rann genom området. Ett dämme byggdes så det blev en ansamling av vatten som satte fart på vattenhjulet. Hanteringen sköttes av en tysk, Joacim von Offen som exporterade de färdiga takplattorna till Hamburg. Detta hände 1752, mitt uppe i Magleröd, i en trakt i stort sett utan egentliga vägar och tre till fyra mil till närmaste utskeppningshamn.

År 1882, 130 år senare kom Carl Bauer inflyttande från Danmark och köpte fastigheten där ”skäreriet” stått och skurit takplattor. Han var 30 år och ogift när han bosatte sig på huvudgården som var Maglerödsgård. Som nämnts var Carl Bauer ogift och därför annonserade han efter en husföreståndarinna, i en tysk tidning. En kvinna som hette Maria Struwe, boende i Hamburg, svarade på hans annons och hon fick beskedet att hon var välkommen. Det var ju inte nästgårds precis och hon kunde naturligtvis inte göra ett besök för att se om platsen passade henne. Hon anlände den 9 maj 1884, till Magleröd. Det året blev händelserikt i gårdens historia. En eldsvåda ödelade hela gården. Detta året hade också Carl Bauer och Maria Struwe gift sig. Nere där skäreriet varit uppställt och som tillhörde Maglerödsgård, fanns andra byggnader och dit tvingades paret Bauer flytta. Nu bor alltså Maria Struwe Bauer på exakt samma plats varifrån bokplattorna kom till hennes hemstad, Hamburg 130 år tidigare. Vilket sammanträffande ödet kan åstadkomma.

Platsen jag nämner är alltså den vi i dagligt tal kallar Jägersberg. Platsen har anor med bebyggelse från 1700 talet och förmodligen ännu tidigare. Synliga rester av bebyggelse visar på kvarnverksamhet och tydliga markeringar på dämmen. Även rester av ett kvarnaxelfäste är markerat. Parallellt med själva bäckfåran finns grundrester efter bebyggelse. Vad man kan se har det funnits minst två huskroppar. Denna plats har alltså tillhört Maglerödsgård som troligen varit självförsörjande vad det gäller förmalning av spannmål. Här bodde då Carl och Maria Bauer under tiden de uppförde sin nya gård. Den nya placerades cirka 500 meter väster om den tidigare nedbrunna gården.

Om vi återgår till Jägersberg så fanns där ytterliggare en byggnad som låg cirka 200 meter öster om deras boende och som också Carl Bauer ägde. Detta hus renoverades och byggdes till och blev till vad som ortens befolkning uttryckte det, Villan på Jägersberg. Familjen Bauer var nu i behov av större utrymme eftersom barn föddes i rask takt. Från detta hus hade de en fantastisk utsikt över Bonnarps hed där olika regementen hade sina övningsfält. Antagligen hade Carl Bauer funderat över att Kronans män behövde förströelse varför han lät iordningsställa utrymme i villan för servering och innedans. Han anlade även en utedansplats samt iordningsställde speciella hästplatser till de officerare som kom ridande från Bonnarp och Ljungbyhed för att förnöja sig. Villan var mycket välbesökt när det ordnades dans. Fyra regementen var förlagda i närorten och tillsammans med orten fasta befolkning, dansades det till Per Bernts musik. Carl Bauer inrättade också en populär kägelbana. Sanningsenliga uppgifter säger att Carl Bauer lyckades anskaffa en del gamla uniformer från regementet i Bonnarp som han sedan klädde på uppstoppade dockor som sedan placerades ut i villan. Syftet var att förhindra inbrott. Villans festliga inslag pågick under ett par decennier.

Jägersberg Villan 1910-talet

Någon gång i början av 1900 talet, troligen 1910, förändrades utseendet på Villan. En tornliknande del togs bort och dansperioden var troligen över. Efter detta ägnade sig Carl Bauer åt andra affärer. Bland annat avstyckade han och försålde markområden till intresserade torpare eller husare. År 1915 lämnade Carl Bauer, Magleröd och flyttade tillbaka till Danmark. Flertalet av barnen som var elva till antalet flyttade med gården försåldes till lantbrukaren Alfred Persson i Vadensjö.

Nu inleds en ny epok. Villan blir nu jaktstuga och benämns för Jägersborg. Denne Alfred Persson hade stort jaktintresse och många stora jaktlag utgick från Jägersborg. Trofeèr från mängder av nedlagda djur lär ha prytt väggarna på hans gård i Vadensjö. Själv skötte inte Alfred Persson odlingsmarkerna utan de utarrenderades till olika jordbrukare. Under Alfred Perssons tid togs det mycket torv på ägorna. Han var ägare till en Lokomobil som var stationerad i Magleröd. Mycket av denna torv levererades till Schlasbergs textilfabrik i Landskrona och även till den egna gården i Vadensjö. I utbyte levererades spannmål och halm från gården upp till Magleröd. 1924 plockades bokstavligen Villan på Jägersborg ner och byggmaterialet försåldes till Bonnarp för att ånyo användas. Alfred Persson överlät egendomen 1936 och ny ägare blev Harold Wendt, Perstorp.

Ludvig Larsson vid Lokomobilen 1920-tal

 

Hämta pdf-fil

Nils Ljungberg