Förtydligande av originalet

Brev från 21 mars 1876

Käre broder Jesper

Med deltagande hjärta har vi uti ditt brev av den 16 dennes erfarit den stora och oersättliga förlust. Men käre Jesper, sök tröst hos Gud tacka honom för det han även tagit bort. Den lilla som annars skulle skötts av främmande händer. Man får alltid underkasta sig Guds skickelser de äro ju alltid väl betänkta, trösta dig med att du gjort vad människan i dylika fall kan göra.
Med avseende på det begärda lånet så ehuru jag har just nu ont om mynt. Sänder dig det begärda lånet 100 kronor vari jag för nämnde orsak bett bror Otto deltaga uti till hälften, detta får du ursäkta, jag tror ej Otto nekar mej och dig den tjänsten.

För all del kletra ej bort ditt lösörebo till vad pris som helst ty därpå kan man taga oerhörda förluster, jag vet ej för övrigt om vad råd jag skulle giva dig. Ämnar du resa tillbaka hit eller stanna längre i Berlin, vill du hava mig till kommissionär om du ämnar söka plats i Malmö eller annan stans, här går jag dig till mötes med största beredvillighet. Hade vi ej haft så trångt som vi har och snart väntar ännu en tredje liten medborgare skulle Anna och jag genast erbjudit oss att taga din lille Alex men som det är ställt inser du nog det är omöjligt. Skriv emellertid genast till oss och underrätta oss vidare.

Hjärtliga och deltagande hälsningar från Anna genom din alltid tillgivne bror August

 

Originalbrevet, sida 1

Originalbrevet, sida 2

Originalbrevet, sida 3